APK tjänster

Våra tjänster inom Agil processkartläggning

Påbörja er resa mot förbättringar och låt vår metod och konsulter hjälpa er
att identifiera var ni befinner er idag och vart ni vill befinna er imorgon, så ni lättare kan lyckas med era föbättringsinitativ

Ansvar & kontroll (RACI-matris)

Har ni utmaningar när det kommer till roller, ansvar och överlämningar mellan olika avdelningar?
Vi har sett hos våra kunder att det finns en avsaknad av ansvar och kontroll. Detta innebär i grunden att de anställda inte har koll på sina respektive ansvarsområden samt brist i kontroll vid överlämning till sina medarbetare.

Efter en As-is och/eller To-be kartläggning kan vi få ut en ansvarsmatris som visar på vem som utför vilka processteg.


Föremågekartor

Har din verksamhet dålig koll på vilka proceser som supporteras av vilka system? I tidigare kundcase har vi sett att det funnits en osäkerhet i vilka systemstöd som används av vem och när. Varför finns det en osäkerhet? För att verksamheter ofta har många olika systemstöd och bristande kontroll över om det faktiskt används eller inte i den utsträckning som det var tänkt att användas vid implementering. Med stöd från vår metod och processkartläggning kan ni snabbt få kontroll över vilka delprocesser som stödjs av vilka systemstöd. Detta är en av många kartor vi kan generera, vilket vi kallar för en föremågekarta.

Effektivitesanalys

Behöver du också göra kostnadsbesparingar?
Genom vår effektivitetsanalys kan vi genom kartläggning av nuläget snabbt identifiera flaskhalsar, tidskrävande aktiviteter, rollfördelning mellan funktioner och genomföra rotorsaksanalys. Slutsatserna från nuläget ger er en mycket god insikt i verksamheten och vi kan utifrån dessa påbörja effektivisering av identifierade tidskrävande aktiviteter som driver kostnader för er verksamhet.