Förnya min IT-strategi

Förnya min IT-strategi

Lästid: ~ 10 min

Våra tjänster

Läs mer här om vad vi kan hjälpa dig med inom IT-strategi

Vanliga byggstenar i en IT-strategi

En allt högre grad av processautomation, digital dokumentation och integration av affärsprocesser håller på att omforma gårdagens IT strategi till en mer genomgående verksamhetsnära fråga. Tekniken och IT-strategin har nu nått den nivån när vi föredrar att prata om förmågor.

I dagens värld är ett av de huvudsakliga affärsvärdena att uppnå en flexibel och skalbar affärsplattform. För att över tid kunna säkra verksamhetens konkurrenskraft, även om världen förändras drastiskt.

IT-strategi handlar i stort om att möjliggöra verksamhetens affärsprocesser med maximal effekt för användarna.

  1. Applikationsarkitektur
  2. Integrationsarkitektur och principer
  3. Säkerhetsmodell
  4. EX, medarbetarupplevelse
  5. CX, kundupplevelse
  6. Innovationsförmåga
  7. Leveranssäkerhet och leverantörsstyrning
  8. Växa via förvärv eller organiskt
  9. Sourcing

Från vision till konkreta behov

För att IT-organisationen ska få en samlad bild var man är på väg, bör man börja med en vision och en målsättning om framtiden. Därifrån kan man gå vidare enligt nedan ordning:

Tillväxt eller konsolidering – vilka förmågor behöver etableras?

I huvudsak går det att dela in alla strategier i två kategorier drivna av verksamheten, vilka kan ge två helt olika svar när man ska utforma förmågor och tjänster.

Tillväxtsträvan. Ger kravet om en robust plattform som klarar större skala vid en horisontell och/eller vertikal ökning av företagets processer. Vidare kan geografiska etableringar krävas, samt starkare förmåga att erbjuda kundupplevelser som inte ännu existerar idag.

Konsolideringssträvan. Ger istället ett behov av att eliminera en stor mängd applikationer för att reducera licensavgifter. Därtill finns behov av att erbjuda användarna standardiserade tjänster som är tillräckligt bra för att verksamheten ska kunna fortgå. Gärna med möjlighet för verksamheten att effektivisera sig över tid.

Normalt konsoliderar vi hos våra kunder för att uppnå enat arbetssätt och identifiera ett best practice och standardisera. Här behovs tydliga direktiv för hur detta kan gå till vid exempelvis förvärv men även vid eventuellt internarbete. Detta interna arbeta kan handla om att flera generationer av samma systemstöd kan finnas kvar av olika anledningar vilket förhindrar företaget att röra sig framåt på ett effektivt sätt. Risken att hamna efter och fasta i gamla arbetssätt och IT-stöd är hög i dagens läge.

Vad är en förmåga och vad är verksamhetsarkitektur bra för?

Förmågor brukar beskrivas som kombinationen av IT-resurser, mänskliga resurser och arbetssätt i kombination. Förmågorna har till syfte att skapa ett affärsvärde för kunden.

En verksamhetsarkitektur är ett sätt att beskriva vilka förmågor som företaget har och vilka företaget strävar efter. De ska vara kopplande till företagets strategiska behov.

Under paraplyet verksamhetsarkitektur samlas också applikationskartor som visar vilka applikationer som stödjer vilka förmågor.

Fördelarna med en modern applikations- och plattforms-strategi

De senaste åren har vi observerat att behovet har ökat för att bygga plattformar där applikationer är enklare att byta ut. Men även att modernisering av verksamheten befinner sig på en kontinuerlig resa. Utveckling och konkurrenskraft måste bibehållas i mycket mer snabbföränderlig värld. Då blir behovet för en flexibel plattform ännu högre än tidigare. Samtidigt är det viktigt att verksamheten blir snabbrörlig på dagens föränderliga marknad. Att snabbt kunna stöpa om organisationsstrukturer och affärsytorna mot kunderna är en överlevnadsfråga.

Bottom line – att säkra bottom line över tid genom att kunna följa med i marknadens utveckling är viktigare än någonsin.